Urząd Miasta Częstochowy


ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl


NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy


ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl


NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30
Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.


Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Wybory do Rad Dzielnic

ZAWIADOMIENIE Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy o przeprowadzeniu wyborów do Rad Dzielnic Na podstawie § 4 Statutów Rad Dzielnic, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 20 Uchwały nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia...

więcej o informacji: Wybory do Rad Dzielnic

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

stanowisko ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. NGO, wolontariatu i projektów

stanowisko ds. NGO, wolontariatu i projektów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: Kierownik Referatu Archiwum

stanowisko Kierownik Referatu Archiwum

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wybór inkasenta na pobieranie opłaty targowej-10 części

zamówienie na Wybór inkasenta na pobieranie opłaty targowej-10 części

nr sprawy Numer ogłoszenia: 173993 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części.

zamówienie na Usługi kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowy oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2016-2018 - 3 części.

nr sprawy IZ.271.61.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT

zamówienie na Zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT

nr sprawy Zakup i dostawa materiałów biurowych i wyposażenia sekretariatu RIT

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji (parter), ul. Śląska 11/13, 42-217 Cz-wa, otwarcie 18.11.2015 godz 9:30, sala 108 w siedzibie Zamawiającego

zamówienie na: Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

zamówienie na Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 15.961 ha oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

nr sprawy IZ.271.60.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Zakup i dostawa komputerów przenośnych, przełączników zarządzalnych warstwy 2 i oprogramowania – 5 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

zamówienie na Zakup i dostawa komputerów przenośnych, przełączników zarządzalnych warstwy 2 i oprogramowania – 5 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

nr sprawy NA.271.15.2015 (UZP 289692 - 2015)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”

nr sprawy FER.271.37.2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa poniżej 60 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadz. i Admin. (parter),ul. Śląska 11/13, 42-217 Cz-wa. Otwarcie: 10.11.2015, godz.10:00,w siedzibie zamawiającego w sali 407

Uchwały Rady

uchwała nr: 195.XVII.2015

uchwała nr 195.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów

uchwała nr: 194.XVII.2015

uchwała nr 194.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

uchwała nr: 193.XVII.2015

uchwała nr 193.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku

uchwała nr: 192.XVII.2015

uchwała nr 192.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie stawek opłaty targowej w 2016 roku

uchwała nr: 191.XVII.2015

uchwała nr 191.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

uchwała nr: 202.XVII.2015

uchwała nr 202.XVII.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Zarządzenia

zarządzenie nr: 615.2015

zarządzenie nr 615.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 614.2015

zarządzenie nr 614.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania stałego Zespołu ds. oceny wniosków inicjatywy lokalnej dot. zadań będących w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 613.2015

zarządzenie nr 613.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 612.2015

zarządzenie nr 612.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 611.2015

zarządzenie nr 611.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie upoważnienia zarządu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków DŹBÓW dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 610.2015

zarządzenie nr 610.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij