Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantow

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Jak wyszukiwać informacje?

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych podpowiedzi, które ułatwiają formułowanie zapytań oraz pozwalają na otrzymanie trafnych...

więcej o informacji: Jak wyszukiwać informacje?

Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnego ekspresu do kawy na potrzeby doposażenia pracowni zawodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. "Klucz do kariery"

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnego ekspresu do kawy na potrzeby doposażenia pracowni zawodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. "Klucz do kariery".   Więcej informacji...

pokaż wszystkie

Praca

Praca

stanowisko pracownika pierwszego kontaktu w projekcie pn." Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko geologa powiatowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. obsługi finansowej szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Kierownik Referatu pozwoleń na budowę i zgłoszeń infrastruktury i małej architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych

miejsce pracy Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Dyrektor Miejskiego Przedszkola

miejsce pracy Miejskie Przedszkole nr 19, 20, 44

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301 w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kisielewskiego w Częstochowie.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Zakup energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hektarowej w Częstochowie.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Przeprowadzenie warsztatów sportowych w gimnazjach w Częstochowie na potrzeby projektu „Kuźnia talentów” - 8 części

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji grutnów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13 Częstochowa

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - niepełnosprawność słuchu - w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 14 części

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

Uchwały Rady

uchwała nr 980/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

uchwała nr 975/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 110425S w Częstochowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

uchwała nr 973/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

uchwała nr 971/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała nr 968/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

uchwała nr 982/LIV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Częstochowa na rzecz WARMUS INVESTMENT Sp. z.o.o. nieruchomości w trybie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 roku poz. 518)

pokaż wszystkie

Zarządzenia

Zarządzenia

zarządzenie nr 2275/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie założeń projektu budżetu miasta Częstochowy na 2015 r

zarządzenie nr 2274/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 136/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania i regulaminu działalności Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju Miasta Częstochowy

zarządzenie nr 2273/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031

zarządzenie nr 2272/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia oraz powołania komisji opiniującej kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2014 r.

zarządzenie nr 2271/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela VIII Liceum Samorządowego w Częstochowie do zastępowania dyrektora VIII Liceum Samorządowego w Częstochowie

zarządzenie nr 2270/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie do zastępowania dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij