W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Wykonanie odrębnej dokumentacji projekt.-kosztorys. dla każdego z nw.zadań inwestycyjnych: 1. ZAKRES I: a) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Dźbów; b) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Gnaszyn - Kawodrza; c) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Lisiniec; d) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Stradom; e) Rozbudowa placu zabaw przy Zesp.Szkol.-Przedszk. nr 2 w Częstochowie; f) Budowa placu zabaw przy ul.Limanowskiego w Częstochowie. 2. ZAKRES II: a) Plac rekr. ruch. dla seniorów w dz.Parkitka; b) Plac re

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie odrębnej dokumentacji projekt.-kosztorys. dla każdego z nw.zadań inwestycyjnych:
1. ZAKRES I:
a) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Dźbów;
b) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Gnaszyn - Kawodrza;
c) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Lisiniec;
d) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Stradom;
e) Rozbudowa placu zabaw przy Zesp.Szkol.-Przedszk. nr 2 w Częstochowie;
f) Budowa placu zabaw przy ul.Limanowskiego w Częstochowie.
2. ZAKRES II:
a) Plac rekr. ruch. dla seniorów w dz.Parkitka;
b) Plac rekr. ruch. dla seniorów w dz.Północ.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odrębnej dokumentacji projekt.-kosztorys. dla każdego z nw.zadań inwestycyjnych:
1. ZAKRES I:
a) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Dźbów;
b) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Gnaszyn - Kawodrza;
c) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Lisiniec;
d) Plac akt. ruch. dla mieszk. dz.Stradom;
e) Rozbudowa placu zabaw przy Zesp.Szkol.-Przedszk. nr 2 w Częstochowie;
f) Budowa placu zabaw przy ul.Limanowskiego w Częstochowie.
2. ZAKRES II:
a)Plac rekr. ruch. dla seniorów w dz.Parkitka;
b) Plac rekr. ruch. dla seniorów w dz.Północ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. ZAKRES I:
a) Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów;
b) Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza;
c) Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec;
d) Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom;
e) Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie;
f) Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie.

2. ZAKRES II:
a) Plac rekreacji ruchowej dla seniorów w dzielnicy Parkitka;
b) Plac rekreacji ruchowej dla seniorów w dzielnicy Północ.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego jest zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku nr 1 do umowy pn.: Wytyczne do opracowania odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego z placów aktywności ruchowej dla mieszkańców.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu projektu zagospodarowania placów aktywności ruchowej dla mieszkańców (np. placów zabaw dla dzieci, placów rekreacji ruchowej dla seniorów).
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalności:
a) architektonicznej.
Uwaga: Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o  tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 6.1. od 6.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.1. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
1.2. Dokumenty o których mowa w punkcie 6.1.e), 6.2.a) i 6.3.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) i 6.2.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (lub w punkcie 6.4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem wymienionym w punkcie 6.1.a) i 6.1.e) SIWZ). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
1.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale.
1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punktach 5.2. oraz 5.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
2.1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także informację, czy wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
2. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w  jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
Fakt ten musi być potwierdzony podpisanym przez strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:
a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o  wydanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;
c) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców, innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy;
d) z niezależnych od Projektanta i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja;
e) w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://bip.czestochowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Adres e-mail: jmusial@czestochowa.um.gov.pl oraz Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 417, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.04.2014, godzina 11:00, siedziba zamawiającego, sala nr 108.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.czestochowa.pl Na tej stronie zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2014 r., numer ogłoszenia: 110594 – 2014.Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Zbigniew Leszczyński

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane