W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Dostawa licencji programów komputerowych w ramach umowy SELECT dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Piotr Drzazga
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-75-11
  Faks:
034 370-71-70
  Poczta elektroniczna (e-mail):
pdrzazga@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
1) Piotr Drzazga - w zakresie przedmiotu zamówienia (pok.311).
2) Marek Biadacz - w zakresie procedury przetargowej (pok.311)
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-75-11 lub 370-75-68
  Faks:
034 370-71-70
  Poczta elektroniczna (e-mail):
pdrzazga@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Piotr Drzazga
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
  Telefon:
034 370-75-11
  Faks:
034 370-71-70
  Poczta elektroniczna (e-mail):
pdrzazga@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Piotr Drzazga
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-75-11
  Faks:
034 370-71-70
  Poczta elektroniczna (e-mail):
pdrzazga@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Dostawa licencji programów komputerowych w ramach umowy SELECT dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa licencji programów komputerowych w ramach umowy SELECT dla potrzeb Urzędu Miasta Częstochowy :
1. SQL CAL 2000 English MVL User CAL -140 szt.,
2. SQL Svr 2000 Standard Edtn English MVL - 3 szt.,
3. Windows Svr Std 2003 Win32 Polish MVL - 4 szt.,
4. Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT Polish MVL User CAL - 70 szt.,
5. Windows Svr 2003 MVL User CAL - 70 szt.,
6. Office 2003 Win32 Polish MVL - 10 szt.,
7. Office Pro 2003 Win32 Polish MVL - 10 szt.,
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 72.26.80.00-1
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Wartość zamówienia do 60.000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
Nie
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W przetargu mogą wziąć udzial wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstwie art. 24, ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy muszą dostarczyć nstp. dokumenty:
1. wypełniony druk "Oferta" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
2. aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
3. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych - data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed dniem składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie z ZUS o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne - data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed dniem składania ofert.
5. potwierdzenie posiadania przez firmę statusu Microsoft Large Account Reseller
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) tak Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-08-16 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-08-16
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-08-16 Miejsce
Siedziba zamawiającego, sala nr 311
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-08-01

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane