W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont dachów i tarasów Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie".

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Marchewka
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
(34) 370-76-17
  Faks:
(34) 370-71-75
  Poczta elektroniczna (e-mail):
amarchewka@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Marchewka (pok. 417) - w zakresie procedury przetargowej;
Ewa Smużniak (pok. 420)- w zakresie przedmiotu zamówienia.
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
(34) 370-76-17 lub 370-76-20
  Faks:
(34) 370-71-75
  Poczta elektroniczna (e-mail):
amarchewka@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Marchewka (pok. 417)
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
(34) 370-76-17
  Faks:
(34) 370-71-75
  Poczta elektroniczna (e-mail):
amarchewka@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
Gmina Miasto Częstochowa, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 1.
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Agnieszka Marchewka
  Adres:
ul. Śląska 11/13
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
(34) 370-76-17
  Faks:
(34) 370-71-75
  Poczta elektroniczna (e-mail):
amarchewka@czestochowa.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.czestochowa.um.gov.pl
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont dachów i tarasów Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie".
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont dachów i tarasów Miejskiej Galerii Sztuki przy Al. N.M.P. 64 w Częstochowie".
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot
  Dodatkowe przedmioty
 
 
 
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro, zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont dachów i tarasów Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie".
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2005-12-15
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
nie
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w siwz. Wykonawcy muszą wykazać się: 1)udokumentowaniem wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, lub remoncie budynku, gdzie koszt jednej roboty wynosił brutto co najmniej 100.000 zł;
2)posiadaniem uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub  
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  A) tak Najniższa cena
lub  
  B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-09-01 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-09-01
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)  
lub  
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
30
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-09-01 Miejsce
Siedziba zamawiającego, sala 108.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-08-16

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane