W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.

Obowiązuje od 20. 11. 2017 r. do 28. 12. 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta


          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr 515.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów, w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta wraz z uzasadnieniem, w dniach od 28 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „konsultacje” - www.konsultacje.czestochowa.pl. Zmiany dotyczą ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w zakresie dotyczącym:

  • określenia możliwości lokalizacji nowych inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( ustalenia zawarte w § 10 ust. 12 pkt 1 uchwały),
  • określenia sposobu zaopatrzenia terenów w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ( ustalenia zawarte w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c uchwały),
  • zasad i warunków odprowadzenia wód opadowych ( ustalenia zawarte w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały),
  • warunków, parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolem P1 (ustalenia zawarte w § 25 ust. 1 pkt 3 oraz § 25 pkt 4 uchwały),
  • zapisów planu związanych z lokalizacją autostrady ( ustalenia zawarte w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. f, § 12, § 13 ust. 5, § 19 pkt 3 lit. d, § 20 ust. 3 pkt 3 lit. b, § 24 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie, § 27 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 34 ust. 2 pkt 3 lit. a uchwały).

          Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.00.
 
          Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Uwagi należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r.
 
          Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), dla sporządzanego projektu zmiany planu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko.


Z up. Prezydenta Miasta
Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Załączniki

Powiadom znajomego