W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2007 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2007 roku

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w 2007 roku.

Konkurs jest adresowany do :
  podmiotów świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
  organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
dla mieszkańców miasta Częstochowy

A. Programy zdrowotne będą realizowane w zakresie:
· promocji zdrowia i  profilaktyki schorzeń piersi
· zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych


Wysokość środków finansowych przeznaczona na programy zdrowotne w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2007 roku  wynosi ogółem 43.930 w tym 13.930 zł na program z zakresu zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

Przedmiotowy zakres programów zdrowotnych:
I. NAZWA PROGRAMU – Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych w zakresie schorzeń piersi i tarczycy
Wysokość środków finansowych z budżetu miasta przeznaczona na realizację programu – do  90% kosztu przedsięwzięcia.
Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu miasta na realizację programów w 2007 roku – 337.767 zł.
Planowana wysokość środków finansowych na realizację programu– 30.000 zł

1)Cel programu – obniżenie umieralności mieszkanek Częstochowy z powodu nowotworów poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium rozwoju.

2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu:
  edukacja zdrowotna mieszkanek w kierunku samodzielnego wykrywania choroby nowotworowej oraz wyrobienia nawyków dbania o własne zdrowie,
  warsztaty w zakresie samodzielnego wykrywania schorzeń piersi oraz wyrobienie nawyków dbania o własne zdrowie.
–  badania profilaktyczne mieszkanek Częstochowy, które ukończyły 40 rok życia w celu wczesnego wykrycia raka tarczycy.
3)Beneficjenci programu – mieszkanki Częstochowy.

4)Koszty pokrywane ze środków finansowych budżetu miasta:
  koszty  edukacji uczestniczek programu,
  koszty warsztatów,
  koszty konsultacji lekarskich,
  koszty badań laboratoryjnych, diagnostycznych i innych,
  inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć

II.NAZWA PROGRAMU - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych
Wysokość środków finansowych z budżetu miasta przeznaczona na realizację programu – do 90% kosztu przedsięwzięcia.
Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu miasta na realizację programów w 2007 roku –116.070 zł
Planowana wysokość środków finansowych na realizację programu– 13.930 zł

1)Cel programu – zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych  i ich rodzin.

2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu:
- pomoc terapeutyczna dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych,
  warsztaty psychologiczne, psychoedukacyjne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin

3)Beneficjenci programu – mieszkańcy miasta Częstochowy - osoby zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych  i ich rodziny.

4)Koszty pokrywane ze środków finansowych budżetu miasta:
  praca specjalistów psychoterapii uzależnień,
  inne koszty niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć.

B. Zasady i warunki przyznania środków finansowych na realizację programów zdrowotnych.
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o środki finansowe na  realizację programów zdrowotnych powinny spełniać następujące warunki ogólne:
1) opracować program zdrowotny zgodnie z zakresem programów podanych w ogłoszeniu w pkt.  I i II,
2) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację programu w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji programu.
2.Termin i sposób składania ofert:
1)kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2007 roku do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój 6, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty w terminie do dnia 9 października 2007 roku do kancelarii Urzędu),
2) oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, w ofercie należy wskazać podmiot odpowiedzialny za wykonanie programu i podmiot przyjmujący oraz rozliczający środki finansowe z budżetu miasta na realizację programu,
3) oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4) każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) upoważnione do podpisania oferty,
5) do oferty należy dołączyć następujące załączniki :
  odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności podmiotu,
  statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności podmiotu,
  oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy lub jednostek organizacyjnych miasta.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1)rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 31 października 2007 roku.
2) oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3) ocenie podlegają oferty wg następujących kryteriów :
  merytoryczna wartość programu,
  zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach programu,
  ocena możliwości realizacji programu przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego programu, realności wykonania programu, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
  zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Częstochowy z realizacji programu i liczba osób objętych programem,
  ocena kosztów kalkulacji programu pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
  merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,
  ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia programów zleconych podmiotom w okresie poprzednim przez miasto Częstochowa,
  udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
  zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
4) finansowane z budżetu miasta mogą być tylko programy realizowane na rzecz mieszkańców miasta Częstochowy.
Środki finansowe przyznane na realizację programu mogą być niższe niż wnioskowana kwota.

4. Postanowienia końcowe.

1)Środków finansowych przekazanych z budżetu miasta na realizację programu nie można wykorzystać na :
  prowadzenie działalności gospodarczej,
  realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
  programy dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
  prowadzenie działalności politycznej.
3)Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego będzie ogłoszona w Urzędzie Miasta Częstochowy na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej   Urzędu Miasta.
4)Podmioty, których oferty zostaną wybrane, będą powiadomione pisemnie o terminie zawarcia umowy.
5)Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia ofert poszczególnych programów bez podania przyczyn i prawa do odwołania podmiotów,
6)Termin realizacji programów zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie na przekazanie środków finansowych na realizację programu, nie później niż do 31 grudnia 2007 roku.
7)Podmiot, który uzyskał środki finansowe z budżetu miasta na realizację programu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego programu (druk sprawozdania opublikowany jest w Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz.2207).
8)Środki finansowe z budżetu miasta na realizację programu winny być wydatkowane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania środków finansowych udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane