Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późn. zm.) ogłaszam
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy spo ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późn. zm.) ogłaszam
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2006 r.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

A. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację.

1. Integracja środowiska i rehabilitacja osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin.
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 30.000 zł.
Wysokość środków dotychczas przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 96.000 zł,
Kwota przeznaczona na zadanie w ramach niniejszego konkursu – 8.000 zł.

1)Cel zadania:
zapobieganie chorobie Alzheimera - wsparcie i pomoc medyczna, psychologiczna i rehabilitacja zdrowotna.

2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
edukacja, pomoc psychologiczna, terapia i rehabilitacja usprawniająca dla beneficjentów i ich rodzin.

3)Beneficjenci zadania:
osoby chore na Alzheimera i ich rodziny.

4)Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
wynagrodzenia osób realizujących zadanie,
sprzęt rehabilitacyjny.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać następujące warunki ogólne:
1)posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia,
2)złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3)posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

2.Termin i sposób składania ofert:
1)kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2006 r. godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 6 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 2006” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty do kancelarii urzędu w terminie do 23.11.2006 r., godz. 15.00),
2)podmioty mogą składać oferty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot odpowiedzialny za realizację zadania i rozliczenie dotacji,
3)oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4)każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
5)do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa) za 2005 rok,
oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy lub jednostek organizacyjnych miasta (np. wobec MOSiR i szkół).

3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1)rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty złożenia wniosku,
2)oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
3)ocenie podlegają następujące kryteria:
merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,
ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez Miasto Częstochowę,
udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
4)dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców,
5)kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej,
6)część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4.Postanowienia końcowe:
1)dotacji nie można wykorzystać na:
prowadzenie działalności gospodarczej,
zakupy inwestycyjne,
realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
remonty, z wyjątkiem związanych z realizacją zadania w obiektach komunalnych,
projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
prowadzenie działalności politycznej,
2)zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,
3)termin realizacji w 2006 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 roku,
4)podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania,
5)kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn. zm.).

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Edyta Rakoczy w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy, tel. (034) 37-07-641.

Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427). Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl

Częstochowa, dnia 23 października 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij