Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) ogłaszam

otwarty konkurs ofert na realizac ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) ogłaszam

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
A. Rodzaje wspieranych zadań

Zadania z zakresu wychowania dzieci i młodzieży

I. Wychowanie dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji – do 50 % całkowitego kosztu zadania (max 10.000 zł).
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 21.250 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 34.000 zł.*
1) Cel zadania:
– kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
– propagowanie wiedzy historycznej o Częstochowie i regionie.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– działania promujące pozytywne wzorce zachowań,
– imprezy kulturalne,
– wycieczki krajoznawcze po regionie,
– konkursy wiedzy o Częstochowie i regionie;
– spotkania z ludźmi kultury, sztuki, mediów, którzy mieszkają i działają w Częstochowie i regionie.
3) Beneficjenci zadania:
– dzieci i młodzież z terenu miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji:
– wynajem sal i obiektów publicznych,
– druk materiałów informacyjnych,
– transport beneficjentów (dot: wycieczki krajoznawcze po regionie, spotkania z ludźmi kultury, sztuki, mediów, którzy mieszkają i działają w Częstochowie i regionie ),
– zakup nagród.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 10 spośród 20 złożonych ofert, na kwotę 21.250,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.


Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki

I. Szkolenie sportowe oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 1.039.000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 1.068.500 zł.*

1) Cele zadania:
– popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży (w szczególności w dyscyplinach priorytetowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, żużel, lekka atletyka, sporty samolotowe) oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,
– propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
– aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu,
– rozwój sportu kwalifikowanego.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– szkolenie sportowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (w tym: zajęcia treningowe, obozy i zgrupowania, organizacja i udział w zawodach, turniejach, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej), realizowane pod opieką wykwalifikowanej kadry,
– organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu co najmniej regionalnym i szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
– rozwój sportu kwalifikowanego, realizowanego przez stowarzyszenia sportowe biorące udział w rozgrywkach ekstraklasy, I i II ligi państwowej.
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zrzeszonej w stowarzyszeniach sportowych i rekreacyjnych z terenu miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
– zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
– zakup drobnych nagród rzeczowych,
– delegacje zbiorowe na zawody,
– transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania), noclegi, wyżywienie,
– ekwiwalenty sędziowskie,
– wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
– płace szkoleniowców (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
– udział w szkoleniach, konferencjach szkoleniowych kadry instruktorsko – trenerskiej,
– obsługa medyczna i techniczna,
– opłaty licencyjne i startowe,
– zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: paliwa (do kosiarek – dla stowarzyszeń piłki nożnej, do samochodów i motocykli - dla stowarzyszeń kolarskich i motorowych, do samolotów – dla stowarzyszeń samolotowych), napojów, odżywek, środków doraźnej pomocy medycznej,
– usługi poligraficzne,
– związane z utrzymaniem i naprawami komunalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (do 20% wartości udzielonej dotacji ogółem).
b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
– stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia (w tym: czynsz, opłaty za media, opłaty telefoniczne – dotyczy wyłącznie tel. stacjonarnego znajdującego się w siedzibie organizacji),
– obsługa księgowa i administracyjna,
– opłaty pocztowe,
– koszty niezbędnych podróży służbowych,
– zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,
– obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 107 spośród 150 złożonych ofert, na kwotę 1.039.000,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 47.500 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 47.500 zł.*

1) Cele zadania:
– organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, głównie przez towarzystwa krzewienia kultury fizycznej,
– zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się osób,
– popularyzacja kultury fizycznej.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej (w tym: zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych pod opieką wykwalifikowanej kadry, oraz organizowanie kursów specjalistycznych i szkoleń animatorów sportu i rekreacji, kadry instruktorskiej oraz z zakresu ratownictwa wodnego).
3) Beneficjenci zadania:
– dzieci i młodzież, mieszkańcy miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji:
– zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
– zakup drobnych nagród rzeczowych,
– delegacje zbiorowe na zawody,
– transport, noclegi, wyżywienie,
– ekwiwalenty sędziowskie,
– usługi wydawnicze,
– wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
– płace szkoleniowców, prelegentów i wykładowców (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
– obsługa medyczna i techniczna,
– opłaty startowe,
– zakup różnych niezbędnych materiałów i usług,
– obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego.


W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 8 spośród 11 złożonych ofert, na kwotę 47.500,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

III. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji
Wysokość dotacji do 100 % całkowitego kosztu zadania (powierzenie zadania).
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 184.500 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 –204.500 zł. *

2) Cele zadania:
- prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na zasadach współzawodnictwa sportowego,
- rozwijanie wybranych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
3) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, tenisie stołowym, pływaniu, łyżwiarstwie, strzelectwie sportowym, szachach, dwuboju, kolarstwie oraz grach i zabawach dla dzieci szkół podstawowych,
- udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych,
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców i koszykówce chłopców w ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego.
3) Beneficjenci zadania:
– dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Częstochowie.
3) Koszty pokrywane z dotacji:
– zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
– zakup nagród rzeczowych,
– delegacje zbiorowe na zawody,
– transport, noclegi, wyżywienie,
– ekwiwalenty sędziowskie,
– wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
– płace szkoleniowców,
– obsługa medyczna i techniczna,
– usługi poligraficzne,
– obsługa księgowa i administracyjna,
– opłaty telefoniczne (dotyczy wyłącznie telefonu stacjonarnego znajdującego się w siedzibie organizacji),
– opłaty pocztowe,
– koszty niezbędnych podróży służbowych,
– zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,
– obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego.
W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 3 złożonych ofert, na kwotę 184.500,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

IV. Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 36.200 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 48.000 zł.*

1) Cel zadania:
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej,
– wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
– wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie turystyki,
– propagowanie wiedzy krajoznawczej o mieście, regionie i kraju,
– integracja środowiska turystycznego.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– organizacja działalności w zakresie upowszechniania różnych form turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa poprzez imprezy: piesze nizinne i górskie, marsze na orientacje, turystykę kajakową i konną, konkursy o tematyce krajoznawczo-turystycznej, spotkania, prelekcje, wieczornice turystyczne, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
– wspieranie zadań Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych zrzeszonych w oddziałach PTTK, mających na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży (imprezy, konkursy, prelekcje).
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy, szczególnie dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach turystycznych.
4) Koszty pokrywane z dotacji:
– transport, noclegi, wyżywienie związane z programem imprez,
– zakup drobnych nagród rzeczowych, w tym upominków i słodyczy,
– zakup drobnego sprzętu i ekwipunku niezbędnego do uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz wydawnictw krajoznawczych,
– zakup sprzętu dla celów turystyki kajakowej,
– usługi przewodnickie,
– ubezpieczenie uczestników,
– wynajem sal i obiektów,
– opłata za udział w imprezach turystycznych,
– opłaty za odczyty i prelekcje,
– zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji ww. przedsięwzięć (w tym usługi poligraficzne, obsługa techniczna imprez, nagłośnienie, wywóz nieczystości po imprezie),
– obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 11 spośród 14 złożonych ofert, na kwotę 36.200,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

Zadania z zakresu kultury i sztuki

I. Działalność w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury
Wysokość dotacji – do 50 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 199.000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 200.000 zł.*

1) Cel zadania:
– wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych oraz fundacji w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym także przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– wystawy, plenery malarskie i fotograficzne oraz inne działania plastyczne,
– koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne,
– działania w zakresie teatru, filmu i tańca,
– przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
– edukacja kulturalna,
– inicjatywy wydawnicze,
– upowszechnianie czytelnictwa,
– upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych,
– ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących miasta,
– wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych oraz fundacji.
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy,
– stowarzyszenia, związki i organizacje społeczno-kulturalne oraz fundacje.
4) Koszty pokrywane z dotacji:
– usługi poligraficzne, fonograficzne oraz w zakresie produkcji filmowej,
– transport, koszty przejazdów,
– honoraria,
– materiały,
– nagrody pieniężne i rzeczowe,
– nagłośnienie,
– wynajęcie obiektów,
– inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji przedsięwzięć określonych w pkt. 2
– obsługa wyodrębnionego rachunku bankowego.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 47 spośród 52 złożonych ofert, na kwotę 199.000,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

I. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony wód
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 0 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 10.000 zł.*

1) Cel zadania:
– Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej,
– propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
– organizacja konferencji, seminariów,
– działalność informacyjno-wydawnicza,
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji w szczególności:
– zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
– usługi poligraficzne (druk materiałów informacyjnych, plakietek itp.),
– opłata za wynajem sal.

II. Edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 3.500 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 20.000 zł.*

1) Cel zadania:
– Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej,
– propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
– organizacja konferencji, seminariów,
– działalność informacyjno-wydawnicza,
– organizacja Dnia bez samochodu.
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji w szczególności:
– zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
– usługi poligraficzne (druk materiałów informacyjnych, plakietek itp.),
– opłata za wynajem sal.

III. Edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki i postępowania z odpadami
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 0 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 20.000 zł.*

1) Cel zadania:
– Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej,
– propagowanie działań i zachowań proekologicznych.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– organizacja konkursów, festynów i innych imprez plenerowych,
– organizacja konferencji, seminariów,
– działalność informacyjno-wydawnicza,
– inicjowanie zbiórek odpadów typu: zużyte baterie, puszki aluminiowe, makulatura.
3) Beneficjenci zadania:
– mieszkańcy miasta Częstochowy.
4) Koszty pokrywane z dotacji w szczególności:
– zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów,
– usługi poligraficzne (druk materiałów informacyjnych, plakietek itp.),
– opłata za wynajem sal.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonych ofert, na kwotę 3.500,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.


Zadania z zakresu patologii społecznych

I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 110.000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 140.000 zł.*

1) Cel zadania:
– aktywizacja i integracja środowisk abstynenckich.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– działalność klubów abstynenckich,
– prowadzenie punktów konsultacyjnych świadczących usługi dla rodzin z problemem alkoholowym.
3) Beneficjenci zadania:
– osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny.
4) Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
– sprzęt do prowadzenia zajęć,
– szkolenia, spotkania okolicznościowe,
– wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenckiego,
– koszty eksploatacyjne klubów abstynenckich,

II.Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 227.710 zł,
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 260.000 zł*, w tym 50.000 zł na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

1) Cele zadania:
– przeciwdziałanie społecznej marginalizacji rodzin i grup dotkniętych patologiami społecznymi,
– wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– pomoc psychospołeczna rodzinom, w których występują zjawiska związane z problem alkoholizmu i narkomanii,
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
– działalność informacyjno-wydawnicza i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
– organizowanie konkursów, festiwali, festynów oraz realizowanie innych działań wspierających wychowanie w trzeźwości,
– działalność integracyjna na rzecz osób zagrożonych patologiami społecznymi,
– prowadzenie pozalekcyjnych zadań sportowych.
3) Beneficjenci zadania:
– dzieci, młodzież i dorośli z grup ryzyka.
4) Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
– wynajem pomieszczeń, koszty lokalowe,
– wynagrodzenia kadry specjalistycznej,
– działalność informacyjno-wydawnicza,
– zakup nagród,
– organizacja poczęstunków.

III.Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 184.240 zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 160.000 zł.*

1) Cel zadania:
– wspomaganie działalności podmiotów w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
– wspieranie inicjatyw i działań podmiotów w zakresie pracy z grupami ryzyka.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– readaptacja osób uzależnionych i współuzależnionych,
– przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
– szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i pomocy rodzinie dotkniętej przemocą,
– udzielanie pomocy rzeczowej.
3) Beneficjenci zadania:
– dzieci i młodzież, dorośli z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.
4) Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
– zakup materiałów szkoleniowych,
– nagrody, upominki rzeczowe,
– transport, noclegi, wyżywienie,
– ubezpieczenie uczestników obozów,
– płace kadry specjalistycznej i merytorycznej,
– spotkania, prelekcje.

IV. Zapobieganie narkomanii w mieście Częstochowa
Wysokość dotacji – do 65 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2005 – 50.000 zł.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2006 – 20.000 zł.*

1) Cel zadania:
– ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
– działania profilaktyczne, szczególnie wśród młodzieży szkolnej,
– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
– ograniczenie podaży narkotyków,
– programy redukcji szkód zdrowotnych.
3) Beneficjenci zadania:
– osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny.
4) Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:
– koszty realizacji programów z zakresu minimalizacji szkód zdrowotnych,
– zakup testów i testerów, środków opatrunkowych,
– szkolenia specjalistyczne,
– wynagrodzenia kadry specjalistycznej.

W 2005 roku z ww. zakresu zlecono realizację 59 spośród 93 złożonych ofert, na kwotę 573.950,00 zł. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1.Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki ogólne:
1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.
2) Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3) Posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji zadania.

2.Termin i sposób składania ofert:
1) Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2005 r. godz. 16.30 w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 6 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2006” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty w terminie 13.12.2005 r. godz. 16.30 do kancelarii urzędu).
2) Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot odpowiedzialny za wykonanie zadania i rozliczający się z dotacji.
3) Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4) Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
– odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności podmiotu,
– statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
– oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy lub jednostek organizacyjnych miasta (np. wobec MOSiR i szkół).

3.Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
2) Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3) Ocenie podlegają następujące kryteria:
– merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
– zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
– ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
– zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
– merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,
– ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez Miasto Częstochowę,
– udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
4) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

4.Postanowienia końcowe:
1) Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy uchwały budżetowej na rok 2006.
2) Dotacji nie można wykorzystać na:
– prowadzenie działalności gospodarczej,
– realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
– remonty, z wyjątkiem związanych z realizacją zadania w obiektach komunalnych,
– projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
– prowadzenie działalności politycznej.
3) Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.
4) Termin realizacji w 2006 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 roku.
5) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
6) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z póź. zm.).

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2003 nr 193, poz. 1891. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl


Prezydent Miasta Częstochowy


Tadeusz Wrona
Częstochowa, dnia 10 listopada 2005 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij