W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 2004 r ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 2004 r. - zadania z zakresu narkomanii.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 2004 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004 r.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

A. Wspieranie zadań z zakresu zapobiegania narkomanii:
Wysokość dotacji Miasta Częstochowy do 65% kosztów przedsięwzięcia.

Zapobieganie narkomanii i profilaktyka epidemii HIV/AIDS w mieście Częstochowa
Wysokość środków przeznaczona na zadanie – 48.000 PLN.

Cel zadania:
- kształtowanie polityki społecznej mającej na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się narkomanii oraz zapobieganie HIV/AIDS.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- diagnoza zagrożeń związanych ze zjawiskiem narkomanii w mieście Częstochowa.
- działania profilaktyczne, szczególnie wśród młodzieży szkolnej,
- leczenie – zakup testów HIV,
- ograniczenie podaży narkotyków,
- programy redukcji szkód zdrowotnych.
Beneficjenci zadania:
- osoby z problemem narkotykowym i ich rodziny.
Koszty pokrywane z dotacji Miasta Częstochowy, w szczególności:
- koszty programów z zakresu minimalizacji szkód zdrowotnych,
- niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć,
- zakup testów i testerów, podręcznych leków,
- profilaktyka po ekspozycji na zakażenie HIV,
- szkolenia, spotkania okolicznościowe, festyny, konkursy, happeningi.
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i biegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
1) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
2) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania,
2. Termin i sposób składania ofert:
1) Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2004 r. w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, 42­217 Częstochowa, pok. 6 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert” (o terminie decyduje data stempla pocztowego).
2) Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.
Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3) Ocenie podlegają następujące kryteria:
- merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
- ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,
- ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia się z zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez Miasto Częstochowę,
- udział środków własnych oferenta oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
4) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).
4. Postanowienia końcowe
1) Dotacji nie można wykorzystać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
- prowadzenie działalności politycznej.
2) Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.
3) Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2004 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
4) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 10 czerwca1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2003 nr 193, poz. 1891. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.
dr inż. Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowy
Częstochowa, dnia 31.03.2004 r.

Powiadom znajomego