W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakres ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art. 12a ust. 1, ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2004 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji społecznych i podmiotów wymienionych w art. 12a
ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaje wspieranych zadań z zakresu pomocy społecznej:

I. Świadczenie pomocy socjalnej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Wysokość dotacji - do 65 % kosztu przedsięwzięcia.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 80.550 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 85.000 PLN*

1. Cel zadania:
· Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji osób, rodzin i grup, w szczególności dotkniętych długotrwałym bezrobociem, ubóstwem i bezdomnością.
· Ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia na terenie miasta Częstochowy.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
· Świadczenie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem oraz społeczną marginalizacją, w szczególności dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem i bezdomnością.
· Prowadzenie różnego typu środowiskowych ośrodków wsparcia prowadzących działalność na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
(np. jadłodajnie, noclegownie, świetlice, magazyny, punkty pomocy socjalnej itp.).
· Aktywizacja osób i rodzin długotrwale bezrobotnych, ubogich i bezdomnych do podjęcia wysiłków mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.
· Wspieranie inicjatyw samopomocowych.
· Dożywianie dzieci i młodzieży.
· Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich.

3. Beneficjenci zadania:
· osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
· osoby starsze, osamotnione, pozbawione należytej opieki,
· dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

4. Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup żywności, odzieży, środków czystości, leków i środków opatrunkowych,
- wynajem pomieszczeń, obiektów,
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
- honoraria (umowy-zlecenia, umowy o dzieło),
- koszty wolontariatu,
- działalność informacyjno-wydawnicza,
- koszty transportu i ubezpieczenia,
- noclegi, wyżywienie,
- zakup nagród,
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć.II. Udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz rodzinom wielodzietnym w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Wysokość dotacji - do 65 % kosztu przedsięwzięcia.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 95.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 90.000 PLN*

1. Cel zadania:
- ograniczenie zjawiska braku należytej opieki i ubóstwa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- stworzenie warunków sprzyjających społecznej integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
- poprawa sytuacji materialnej i wzmocnienie trwałości rodzin wielodzietnych.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji w celu readaptacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- świadczenie pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
- działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych (spotkania okolicznościowe, festyny, konferencje, szkolenia itp.),
- udzielenie wsparcia socjalnego rodzinom wielodzietnym.

3. Beneficjenci zadania:
· osoby niepełnosprawne,
· rodziny osób niepełnosprawnych,
· rodziny wielodzietne.

4. Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup żywności, środków czystości,
- wynajem pomieszczeń, obiektów,
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
- honoraria,
- koszty wolontariatu,
- działalność informacyjno-wydawnicza,
- transport, noclegi, wyżywienie,
- zakup nagród i słodyczy,
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć.

*) Przewidziana wielkość środków na realizację zadania. Kwota ta może ulec zmianie z chwilą przyjęcia uchwały budżetowej Miasta Częstochowy.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się
o dotację na realizację zadań powinny:
1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy,
3) Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

2. Składanie ofert:
1) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2004 r. w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jasnogórska 34,
42-200 Częstochowa, pok. 23 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
2) Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację odpowiedzialny za wykonanie zadania.

3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
- statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego
o podstawie prawnej niż odpis z KRS,
- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona
w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne
w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesiące.
2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- Merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- Zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- Zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
- Ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- Wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
- Udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- Zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
3) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).
4) Dotacji nie można wykorzystać na:
- Prowadzenie działalności gospodarczej,
- Realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta,
- Remonty z wyjątkiem obiektów komunalnych,
- Projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
- Prowadzenie działalności politycznej.

4. Postanowienia końcowe
1) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem
31 grudnia 2004 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego
i finansowego z wykonanego zadania,
2) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
3) Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw 2000 Nr 55, poz. 662. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

Prezydent Miasta Częstochowy

dr inż. Tadeusz Wrona
Częstochowa, dnia 15 grudnia 2003 r.

Powiadom znajomego