W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2004 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


A. Rodzaje wspieranych zadań

§ Zadania z zakresu oświaty i edukacji
Wysokość dotacji - do 50 % kosztu przedsięwzięcia
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2003 – 34 000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 34 000 PLN*
Dotacja w poszczególnym zadaniu nie może przekraczać kwoty 10.000 PLN

I. Wychowanie dzieci i młodzieży
1) Cel zadania - poprawa zachowań dzieci i młodzieży w relacjach międzyludzkich
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- propagowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
- profilaktyka zagrożeń
- szkolenie młodzieżowych liderów
- tworzenie grup wsparcia i mediacji
- organizacja czasu wolnego młodzieży
3. Beneficjenci zadania: - dzieci i młodzież z Częstochowy oraz ich rodzice
4. Koszty pokrywane z dotacji:
- wynajem pomieszczeń na realizację zadania
- zakup materiałów
- szkolenia
- honoraria
- działalność informacyjno-wydawnicza
- transport, noclegi, wyżywienie
- zakup nagród i słodyczy

II. Edukacja regionalna
1) Cel zadania - propagowanie historii i kultury Częstochowy oraz regionu
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- wycieczki krajoznawcze
- konkursy związane z regionem
- uaktywnienie zajęć w kołach zainteresowań
- projekty edukacyjne o tematyce regionalnej
- tworzenie „kącików” - pomieszczeń propagujących kulturę regionalną
- występy zespołów folklorystycznych regionu
- promocja miasta i regionu
3) Beneficjenci zadania - dzieci i młodzież z terenu miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- wynajem obiektów
- honoraria
- działalność wydawnicza
- transport, noclegi, wyżywienie
- zakup nagród

III. Edukacja europejska
1) Cel zadania:- dbanie o dziedzictwo kulturowe
- poznawanie kultur innych narodów
- budowanie szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodów
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- wymiana międzynarodowa – kolonie, spotkania, warsztaty
- wymiana doświadczeń i metody pracy
- spotkania studyjne
- warsztaty edukacyjne
3) Beneficjenci zadania - dzieci i młodzież, dorośli
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- transport, noclegi, wyżywienie
- zakup materiałów szkoleniowych
- działalność wydawniczo-informacyjna
- wynajem pomieszczeń
- honoraria za prelekcje i odczyty
- nagrody, upominki rzeczowe

§ Zadania z zakresu sportu, turystyki i kultury fizycznej

I. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 1.040.500 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 933.000 PLN*

1) Cele zadania:- rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie zajęć treningowych
- organizowanie zgrupowań sportowych
- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej
3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup sprzętu sportowego
- delegacje zbiorowe na zawody
- transport, noclegi, wyżywienie
- ekwiwalenty sędziowskie
- wynajem obiektów sportowych
- płace szkoleniowców (do 30% udzielonej dotacji)
- opłaty licencyjne i startowe
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania

II. Imprezy sportowe i rekreacyjne
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 165.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 120.000 PLN*

1) Cele zadania: - propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
- popularyzacja różnych dyscyplin sportowych
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizacja imprez sportowych o zasięgu ponad lokalnym i szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz promocji miasta
- organizowanie imprez rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym
3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych i rekreacyjnych z terenu miasta, mieszkańcy miasta.

4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup nagród rzeczowych
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego
- wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych
- transport, noclegi, wyżywienie
- ekwiwalenty sędziowskie
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji w/w przedsięwzięć (w tym opieka medyczna, obsługa techniczna, usługi poligraficzne)

III. Remonty i modernizacje obiektów sportowych i rekreacyjnych
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 595.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 50.000 PLN*

1) Cel zadania: poprawienie stanu technicznego komunalnych obiektów bazy sportowo-rekreacyjnej
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- bieżące naprawy oraz ewentualne modernizacje mające na celu przygotowanie obiektów do sezonu sportowego i ich prawidłowej eksploatacji
3) Beneficjenci zadania: stowarzyszenia sportowe mające w użyczeniu lub użytkowaniu komunalne obiekty sportowe i rekreacyjne
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup niezbędnych materiałów
- transport materiałów
- koszt robocizny
- koszt nadzoru inwestorskiego
- inne usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć (np.: wykonanie dokumentacji technicznej, ekspertyz itp.)

IV. Upowszechnienie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 56.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 48.000 PLN*

1) Cel zadania:- wychowanie poprzez uprawianie turystyki
- wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
- propagowanie wiedzy krajoznawczej o mieście i regionie
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- imprezy turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, górskie, marsze na orientacje itp.)
- organizowanie konkursów, turniejów nt. wiedzy krajoznawczo-turystycznej
- udział w akcjach proekologicznych
- wyznaczanie miejskich tras i szlaków turystycznych
- kompletowanie i uaktualnianie materiałów w szkolnych biblioteczkach turystycznych
- spotkania, prelekcje, wieczornice turystyczne
- szkolenie i doskonalenie kadry programowej
3) Beneficjenci zadania: - mieszkańcy miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup nagród, upominków i wydawnictw krajoznawczych
- zakup drobnego sprzętu i ekwipunku dla uprawiania turystyki kwalifikowanej
- transport, noclegi, wyżywienie
- usługi przewodników
- ubezpieczenie uczestników
- wynajem sal i obiektów
- opłata za udział w imprezach turystycznych
- opłaty za odczyty i prelekcje
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji w/w przedsięwzięć (w tym usługi poligraficzne, obsługa techniczna imprez, nagłośnienie, wywóz nieczystości)

V. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej
Wysokość dotacji - do 65 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 77.700 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 67.000 PLN*

1) Cele zadania: organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej i tworzenie warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju
- zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się osób
- popularyzacja działalności w zakresie kultury fizycznej
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakresu ratownictwa wodnego
- szkolenie animatorów sportu i rekreacji oraz kadry instruktorskiej
- organizowanie kursów specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji
- organizowanie kursów specjalistycznych i szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego
- wydawnictwa o tematyce sportowej (np.: monografie)
3) Beneficjenci zadania: - dzieci i młodzież, mieszkańcy miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup sprzętu sportowego
- ekwiwalenty sędziowskie
- opłaty startowe
- zakup nagród rzeczowych
- transport, noclegi, wyżywienie
- wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych
- delegacje zbiorowe na zawody
- wynagrodzenie dla prelegentów i wykładowców
- usługi wydawnicze
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji w/w przedsięwzięć

VI. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji
Zadanie to jest powierzane do realizacji.
Wysokość dotacji do 100 % kosztów wykonania zadania.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 168.500 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 185.000 PLN*

1) Cele zadania: - prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych
- rozwijanie wybranych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego)
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych
- udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych
- szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych w wybranych dyscyplinach sportowych
3) Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Częstochowie
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- koszty zakupu niezbędnego sprzętu sportowego
- koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej zawodów
- płace trenerów, administracji i obsługi finansowej
- wynajem obiektów sportowych
- koszty utrzymania biura
- zakup nagród
- płace trenerów
- usługi poligraficzne
- inne usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć


§ Zadania z zakresu kultury i sztuki
Wysokość dotacji - do 50 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 – 198.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 – 200.000 PLN*

I. Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru i filmu

1) Cel zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- wystawy, plenery malarskie i fotograficzne i inne działania plastyczne
- koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne
- przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki
- edukacja kulturalna
- inicjatywy wydawnicze
- upowszechnianie czytelnictwa
- upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych
- ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących miasta
- wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych
3) Beneficjenci zadania:- mieszkańcy miasta Częstochowy
- stowarzyszenia, związki i organizacje społeczno-kulturalne
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- usługi poligraficzne
- transport, koszty przejazdów
- honoraria
- materiały
- nagrody pieniężne i rzeczowe
- nagłośnienie
- wynajęcie obiektów
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć


§ Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Wysokość dotacji - do 50 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2003 r. 170.000 PLN
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r. 160.000 PLN*

I. Zapobieganiem schorzeniom u dzieci
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r. 55.000PLN

1) Cel zadania - zapobieganie schorzeniom u dzieci i młodzieży
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prawidłowe żywienie i kształtowanie nawyków żywieniowych
- profilaktyka i zapobieganie schorzeniom jamy ustnej, zębów i przyzębia
- profilaktyka i zapobieganie wadom postawy u dzieci
3) Beneficjenci zadania - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup żywności
- usługi poligraficzne
- środki higieny
- nagrody, upominki
- zajęcia rehabilitacyjne
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć

II. Propagowanie szczepień ochronnych
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r. 20.000 PLN

1) Cel zadania - upowszechnianie szczepień ochronnych
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- szczepienie osób, rodzin ubogich i dzieci z domów dziecka
- szczepienie dzieci chorych na schorzenia przewlekłe i nowotworowe
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji
- zakup szczepionek
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć

III. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności jako profilaktyka schorzeń
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r.10.000 PLN

1) Cel zadania - zwiększenie aktywności fizycznej ludności
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- przedsięwzięcia o charakterze masowym, amatorskim
- przedsięwzięcia o charakterze systematycznym
- przedsięwzięcia o charakterze trwałym kontynuowanym co najmniej przez
rok
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- usługi poligraficzne
- nagrody, upominki
- szkolenia
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć

IV. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r. 15.000 PLN

1) Cel zadania - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny życia
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- programy oparte na edukacji zdrowotnej z zakresu dietetyki i higieny
żywienia
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta Częstochowy
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- organizacja szkoleń i konferencji
- usługi poligraficzne
- honoraria dla prelegentów
- nagrody, upominki
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć

V. Pomoc medyczna, psychologiczna i rehabilitacja zdrowotna dla
osób najbardziej dotkniętych przez los.
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2004 r. 70.000 PLN

1) Cel zadania: - wsparcie i pomoc medyczna, psychologiczna i rehabilitacja zdrowotna osób chorych na choroby przewlekłe, nowotworowe, z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnych
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- edukacja osób (i ich rodzin) chorujących na choroby przewlekłe,
nowotworowe, z deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnych
- pomoc psychologiczna dla w/w chorych i ich rodzin
- rehabilitacja osób cierpiących na w/w schorzenia
- opieka paliatywna, pielęgniarska
3) Beneficjenci zadania:
- osoby cierpiące na choroby przewlekłe, nowotworowe, deficyty
rozwojowe, niepełnosprawni
4) Koszty pokrywane z dotacji:
- koszty wolontariatu
- wydawnictwa
- usługi poligraficzne
- porady psychologiczne
- rehabilitacja zdrowotna
- inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji ww. przedsięwzięć


B. Zasady i warunki przyznania dotacji:


1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3) Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania,

2. Składanie ofert:
1) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2004r. w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 5 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
2) Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie zadania.
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
- statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej niż odpis z KRS
- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 2 miesiące.
2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- Merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania
- Zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
- Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej
- Zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem
- Ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania
- Wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim
- Udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania
- Zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy
3) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy)
4) Dotacji nie można wykorzystać na:
- Prowadzenie działalności gospodarczej
- Realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta
- Remonty z wyjątkiem obiektów komunalnych
- Projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy
- Prowadzenie działalności politycznej

4. Postanowienia końcowe

1) Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy uchwały budżetowej na rok 2004.
2) Urząd Miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach.
3) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2004 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
4) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają właściwe Wydziały Urzędu Miasta oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych.
5) Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw 2003 nr 193 poz. 1891. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.
Prezydent Miasta Częstochowy

dr inż. Tadeusz Wrona
Częstochowa, dnia 15 grudnia 2003 r.

Powiadom znajomego