W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

LVI Zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 21 czerwca (czwartek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.33.LVI.18)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.34.LVI.18)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji kreślonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego projektu pn.: „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie”, w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. (BR.7.LVI.18)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania w 2018 r. refundacji części poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowane przez osoby fizyczne w okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2018 r. (BR.35.LVI.18)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku o podział zysku za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.(BR.26.LVI.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.(BR.6.LVI.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.(BR.23.LVI.18)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.(BR.24.LVI.18)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Częstochowy. (BR.10.LVI.18)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę oraz lokalizację w Częstochowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.(BR.32.LVI.18)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu heraldyczno-historycznej zmiany herbu Miasta Częstochowy. (BR.12.LVI.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Kanał Kohna. (BR.14.LVI.18)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania (ul. Barona). (BR.13.LVI.18)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (BR.8.LVI.18)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Specjalnego nr 13 w Częstochowie.(BR.27.LVI.18)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Technikum Specjalnemu nr 13 w Częstochowie.(BR.28.LVI.18)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Technikum Specjalnego nr 13 do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie przy ul. Krótkiej 22.(BR.29.LVI.18)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa.(BR.30.LVI.18)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń.(BR.25.LVI.18)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń.(BR.31.LVI.18)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa powierzonego przez Powiat Myszkowski zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.(BR.16.LVI.18)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”.(BR.20.LVI.18)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014 – 2018”.(BR.18.LVI.18)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy”.(BR.17.LVI.18)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014 – 2018”.(BR.19.LVI.18)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (BR.11.LVI.18)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy  Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie. (BR.15.LVI.18)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.21.LVI.18)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta.(BR.22.LVI.18)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy. (BR.5.LVI.18)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.(BR.1.LVI.18)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. W. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2.LVI.18)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. P. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 36 w Częstochowie.(BR.3.LVI.18)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. M. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Częstochowie.(BR.4.LVI.18)
44.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
45.    Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017”.
46.    Informacja Prezydenta Miasta na temat działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.
47.    Informacja Prezydenta Miasta na temat funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie Aleja Niepodległości 20/22.
48.    Informacja Prezydenta Miasta na temat regulaminu wynagrodzeń i jego ujednolicenia w jednostkach podległych.
49.    Interpelacje radnych.
50.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
51.    Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 1.44 MB

Powiadom znajomego