Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy obsługiwane są przez Bank Handlowy Warszawa S.A.

Numer konta Nazwa konta Tytuły płatności

56103011040000000093251003

Dochody niepodatkowe

Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy, zwroty zwaloryzowanego odszkodowania , mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty eksploatacyjne,inne opłaty niepodatkowe

29103011040000000093251004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,  opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

15 1030 1104 0000 0000 9325 1062

UM Zabezpieczenie roszczeń - odpady

Zabezpieczenie roszczeń dot. składowania i przetwarzania odpadów

40103011040000000093251000  

Dochody podatkowe

Podatki i opłaty lokalne w tym:podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbowa

12103019867261000000029020 Opłata skarbowa

Opłata skarbowa


77103011040000000093251013

Sumy depozytowe

Wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje

72103011040000000093251006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Gmina

 

02103011040000000093251005

Opłaty ewidencyjne

Opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

88103011040000000093251009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych - Skarb Państwa

18103011040000000093251008

Wpływy z mandatów karnych

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym


Dla niektórych tytułów dochodów funkcjonują indywidualne rachunki - o tym szczególnym numerze rachunku interesanci są informowani w decyzjach podatkowych oraz niektórych zaświadczeniach.

Dokonujący wpłat na ww. konta we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej oraz w kasie banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, są zwolnieni z dodatkowych opłat.
Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 52.V.2019 wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać u inkasenta w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.