Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy obsługiwane są przez Bank Handlowy Warszawa S.A.

Numer konta Nazwa konta Tytuły płatności

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Dochody podatkowe

Podatki i opłaty lokalne w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbowa *

56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

Dochody niepodatkowe

Dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy, zwroty zwaloryzowanego odszkodowania , mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty eksploatacyjne, inne opłaty niepodatkowe

29 1030 1104 0000 0000 9325 1004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,  opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

02 1030 1104 0000 0000 9325 1005  

Opłaty komunikacyjne

Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

12103019867261000000029020 Opłata skarbowa

Opłata skarbowa


72 1030 1104 0000 0000 9325 1006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Gmina

18 1030 1104 0000 0000 9325 1008

Wpływy z mandatów karnych – przejazd na czerwonym świetle

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym

 

88 1030 1104 0000 0000 9325 1009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Skarb Państwa

77 1030 1104 0000 0000 9325 1013

Sumy depozytowe

Sumy depozytowe

15 1030 1104 0000 0000 9325 1062

UM Zabezpieczenie roszczeń - odpady

UM Zabezpieczenie roszczeń - odpady

Dla niektórych tytułów dochodów funkcjonują indywidualne rachunki - o tym szczególnym numerze rachunku interesanci są informowani w decyzjach podatkowych oraz niektórych zaświadczeniach.

Dokonujący wpłat na ww. konta we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej oraz w kasie banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, są zwolnieni z dodatkowych opłat.
Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 52.V.2019 wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać u inkasenta w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.