Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy obsługiwane są przez Bank Handlowy Warszawa S.A.

Numer konta Nazwa konta Tytuły płatności
40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 

Dochody podatkowe 

Podatki i opłaty lokalne w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbowa *

56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

Dochody niepodatkowe

Dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy, zwroty zwaloryzowanego odszkodowania , mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty eksploatacyjne, inne opłaty niepodatkowe

29 1030 1104 0000 0000 9325 1004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,  opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

02 1030 1104 0000 0000 9325 1005  

Opłaty komunikacyjne

Rejestracja pojazdów, prawo jazdy, opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy


72 1030 1104 0000 0000 9325 1006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Gmina

18 1030 1104 0000 0000 9325 1008

Wpływy z mandatów karnych – przejazd na czerwonym świetle

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym

 

88 1030 1104 0000 0000 9325 1009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Skarb Państwa

77 1030 1104 0000 0000 9325 1013

Sumy depozytowe

Sumy depozytowe

15 1030 1104 0000 0000 9325 1062

UM Zabezpieczenie roszczeń - odpady

UM Zabezpieczenie roszczeń - odpady

*opłatę skarbową można również dokonać na rachunek: 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020.

 

Dla niektórych tytułów dochodów funkcjonują indywidualne rachunki - o tym szczególnym numerze rachunku interesanci są informowani w decyzjach podatkowych oraz niektórych zaświadczeniach.

Dokonujący wpłat na ww. konta we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej.
W budynkach przy ul. Śląskiej 11/13 i Waszyngtona 5  umieszczone zostaną nowe wpłatomaty, w których będzie można dokonać płatności wyłącznie kartą płatniczą.