Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

AAB

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

BA

Wydział Budżetu i Analiz

BDG

Biuro Dyrektora Generalnego

BGLiK

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

BIR

Biuro Inżyniera Ruchu

 BOI

Biuro Obsługi Interesanta

 BR

Biuro Rady Miasta

 CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

 CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Ed

Wydział Edukacji

 ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, elektroniczna skrzynka podawcza

FER

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

 GK

Wydział Geodezji i Kartografii

 IZ

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

 K

Wydział Kontroli

 KOSO

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 KP

Kancelaria Prezydenta Miasta