Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

AAB

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

BA

Wydział Budżetu i Analiz

BDG

Biuro Dyrektora Generalnego

BGLK

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

BIR

Biuro Inżyniera Ruchu

 BOI

Biuro Obsługi Interesanta

 BR

Biuro Rady Miasta

 CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

 CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Ed

Wydział Edukacji

 ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, elektroniczna skrzynka podawcza

FER

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

 GK

Wydział Geodezji i Kartografii

 IZ

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

 K

Wydział Kontroli

 KOSO

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 KP

Kancelaria Prezydenta Miasta

 KPA

Kodeks postępowania administracyjnego

 KPS

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 KS

Wydział Księgowości

 MN

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

 MPUP

Miejska Pracownia Urbanistyczno -Planistyczna

 MZDiT

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

 NA

Wydział Nadzoru i Administracji

 NGO

skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje

 NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

 OŚR

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

PO

Wydział Podatków i Opłat

 p.o.

pełniący/a obowiązki

 PS

Wydział Polityki Społecznej

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

 pzp

prawo zamówień publicznych

 RK

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

 SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej funkcjonujący na terenie woj. śląskiego

 siwz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SO

Wydział Spraw Obywatelskich

 TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

 udip

ustawa o dostępie do informacji publicznej

 UM

Urząd Miasta Częstochowy

 USC

Urząd Stanu Cywilnego

 WN

Wydział Windykacji Należności

 WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

 wzizt

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 ZAW

Zespół Audytu Wewnętrznego

 Zd

Wydział Zdrowia

 ZRP

Zespół Radców Prawnych

 z up.

z upoważnienia