Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

AAB

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

BA

Wydział Budżetu i Analiz

BDG

Biuro Dyrektora Generalnego

BGLK

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

BIR

Biuro Inżyniera Ruchu

BOI

Biuro Obsługi Interesanta

BR

Biuro Rady Miasta

BZK

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

CCŚ

Częstochowskie Centrum Świadczeń

CEiDG

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CUK

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

CzPK Sp. z o.o.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ed

Wydział Edukacji

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, elektroniczna skrzynka podawcza

FER

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

GK

Wydział Geodezji i Kartografii

GODGiK

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

IZ

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

K

Wydział Kontroli

KOSO

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

KP

Kancelaria Prezydenta Miasta

KPA

Kodeks postępowania administracyjnego

KPS

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

KS

Wydział Księgowości

LO

Liceum Ogólnokształcące

MN

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

MP

Miejskie Przedszkole

MPUP

Miejska Pracownia Urbanistyczno -Planistyczna

MZD

Miejski Zarząd Dróg

MZDiT

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

NA

Wydział Nadzoru i Administracji

NGO

skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje

NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

OŚR

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

PO

Wydział Podatków i Opłat

p.o.

pełniący/a obowiązki

PS

Wydział Polityki Społecznej

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

pzp

prawo zamówień publicznych

RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RK

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej funkcjonujący na terenie woj. śląskiego

siwz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SP

Szkoła Podstawowa

SO

Wydział Spraw Obywatelskich

ŚPWIS

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

udip

ustawa o dostępie do informacji publicznej

UM

Urząd Miasta Częstochowy

USC

Urząd Stanu Cywilnego

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WN

Wydział Windykacji Należności

WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

wzizt

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ZAW

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zd

Wydział Zdrowia

ZRP

Zespół Radców Prawnych

ZS-P

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ZST

Zespół Szkół Technicznych

z up.

z upoważnienia