Krzysztof Matyjaszczyk

ul. Śląska 11/13
numer pokoju: 121
42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-22
email: kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl

Kompetencje:

  1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
  2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
  3. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

  5. może upoważnić Zastępców Prezydenta oraz na wniosek naczelnika wydziału innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 4,
  6. rejestr upoważnień, o których mowa w pkt 5 prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.
  7. Prezydent Miasta nadzoruje pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz Zespół Audytu Wewnętrznego.