Krzysztof Matyjaszczyk

ul. Śląska 11/13
numer pokoju: 121
42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-22
email: kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl

Kompetencje:

 1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
 2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
 3. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
  Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile
  przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

 5. może upoważnić Zastępców Prezydenta oraz na wniosek naczelnika wydziału innych
  pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa
  w pkt 4,
 6. rejestr upoważnień, o których mowa w pkt 5 prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

 7. Prezydent Miasta nadzoruje pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz Zespół Audytu Wewnętrznego.