ZARZĄDZENIE Nr 2077/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2013