Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję


na dzień 26 czerwca (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad LII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca przebiegu Korytarza Północnego.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Pytania radnych.
9.    Wystąpienia zaproszonych gości.
10.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
11.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. (BR.1/LIII/14)
12.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/LIII/14)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.15/LIII/14)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.16/LIII/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. (BR.18/LIII/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Finansów Oświaty. (BR.10/LIII/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 791/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. (BR.11/LIII/14)
18.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa. (BR.12/LIII/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Częstochowa do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). (BR.4/LIII/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,Macierzyństwo Cię nie wyklucza” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.13/LIII/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,MENADŻER ŻYCIA” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.14/LIII/14)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Loretańskiej 20. (BR.5/LIII/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Michałowskieo 30b. (BR.20/LIII/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Sojczyńskiego-Warszyca. (BR.6/LIII/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia. (BR.3/LIII/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. (BR.9/LIII/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie w  rejonie ulic: Korfantego i Koksowej. (BR.17/LIII/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w Częstochowie (Marszałkowska). (BR.6/LII/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie (Mazowieckiego). (BR.4/LII/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie (Tischnera, Miłosza). (BR.5/LII/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. (BR.8/LIII/14)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”. (BR.19/LIII/14)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7/LIII/14)
34.    Interpelacje radnych.
35.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
36.    Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław WolskiZałączniki:

Porządek obrad