Petycja w sprawie budowy brakującej części chodnika przy ul. Ikara

Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy ulicy Ikara

Data złożenia petycji: 14.11.2017r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 14.02.2018r.

Data załatwienia:
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja
stanowisko Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie