wiecej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy
04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05. Zmiana SIWZ
06. Poprawiony druk OFERTA
07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
08. Zmiana SIWZ - kolejne przedłużenie terminu składania ofert
09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
10. Zmiana SIWZ III - w tym zmiana terminu składania ofert
11. Zmieniony druk OFERTA, zmieniony wykaz robót i zmieniony wykaz osób
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
13. Zmiana SIWZ - IV przedłużenie terminu składania ofert
14. Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
15. Zał. 1 do zmiany SIWZ i odp. na pyt. - wzory umów z Beneficjentami
16. Zał. 2 do zmiany SIWZ i odp. na pyt. - typy kolektorów
17. Zał. 3 do zmiany SIWZ i odp. na pyt. - wzór projektu umowy o dofinansowanie
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
19. Ujednolicony tekst SIWZ
20. Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania