Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 25 kwietnia (środa) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LIV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad LI i LII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.10.LIV.18)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.9.LIV.18)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2017 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.8.LIV.18)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.1.LIV.18)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 19/21 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.5.LIV.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika. (BR.4.LIV.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Racławickiej 12. (BR.12.LIV.18)
17.    Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (BR.3.LIV.18)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Częstochowy. (BR.2.LIV.18)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. (BR.11.LIV.18)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 44 przy ul. Gilowej 23 w Częstochowie. (BR.6.LIV.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 338.XXVI.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (BR.7.LIV.18)
22.    Interpelacje radnych.
23.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
24.    Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski
Załączniki:

Porządek obrad
Wykaz głosowań
Wykaz pytań radnych, na które nie udzielono odpowiedzi podczas sesji
Odpowiedzi na pytania radnych, na które nie udzielono odpowiedzi podczas sesji