w załącznikach

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Projekt