[start]Petycja wielokrotna w sprawie sprzeciwu dotyczącego budowy zakładu paliw alternatywnych przy ulicy Dojazdowej[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy - brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Data złożenia pierwszej petycji: 17.02.2020 r.

Z uwagi na kolejne pisma dot. przedmiotowego zagadnienia, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w dniu 26.02.2020 r. zarządzono łączne rozpatrzenie petycji jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się, że termin oczekiwania na dalsze petycje wynosi 1 miesiąc od daty ogłoszenia tj. publikacji ogłoszenia czyli nie dłużej niż: 26.03.2020 r.

Początek terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej: 26.03.2020 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 26.06.2020 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej dla podmiotów ją wnoszących zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja
uzupełnienie petycji - cz.II
stanowisko Rady Dzielnicy Stradom i Błeszno
stanowisko Rady Dzielnicy Stradom i Błeszno
Stanowisko Rodzinnych Ogródków Działkowych "Wypalanki"
stanowisko Rady Dzielnicy Błeszno
stanowisko Radnej Miasta
stanowisko Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
uzupełnienie petycji cz. III (kierowana do Prezydenta Miasta)
uzupełnienie petycji cz. III (kierowana do Naczelnika OŚR)
uzupełnienie petycji cz. III (kierowana do Naczelnika Zd)
zawiadomienie
zawiadomienie - Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
zawiadomienie - Radna
zawiadomienie - Rada Dzielnicy Błeszno
zawiadomienie - Rada Dzielnicy Stradom
zawiadomienie - Rodzinne Ogródki Działkowe Wypalanki
petycja kierowana do Kierownika MPUP
przekazanie petycji przez RDOŚ w Katowicach
petycja Komitetu Społecznego "Wrzosowiak"
przekazanie petycji przez WIOŚ w Katowicach Delegatura w Częstochowie
stanowisko Wydziału MN