więcej w załącznikachZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Odpowiedzi na pytania nr 1-2