więcej w załącznikachZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Odpowiedzi na pytania nr 1-2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ nr 1 (UWAGA! Zmiana terminu składania ofert)
Zmieniony druk OFERTA
Odpowiedź na pytanie nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu czynności nowych/powtórzonych i ponownej ocenie ofert