[start]Obowiązuje od 12. 03. 2021 r. do 22. 03. 2021 r.[koniec]

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości informację, że Uchwałą Nr 552.XXXIX.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl w zakładce „Gospodarka – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”.

 

Z up. Prezydenta Miasta
Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy