[start]Obowiązuje od 11. 06. 2021 r. do 21. 06. 2021 r.[koniec]

OBWIESZCZENIE


          Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że Uchwałą Nr 598.XLIV.2021 z dnia 20 maja 2021 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy.

          Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl w zakładce „Gospodarka – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy