Zarządzeniem nr 596.2019 Prezydent Miasta Częstochowy powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której weszli: 

1. Pan Tomasz Tyl - Przewodniczący
2. Pani Elżbieta Markowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Pani Anna Drewniak – Sekretarz
4. Pani Beata Mstowska – członek Rady
5. Pan Dariusz Jadczyk – członek Rady

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. Ocena realizacji programów;
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.