1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0d94387-9813-4355-9925-690aba7f28f7

 Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia