[start]Obowiązuje od 14. 10. 2022 r. do 15. 11. 2022 r.[koniec]

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846) oraz Uchwały Nr 551.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 października do 15 listopada 2022 roku, w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Legionów 52, w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl, w zakładce „Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne” – Obwieszczenia dot. planowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 roku, na jeden z poniższych sposobów:


  1. złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3), 42-217 Częstochowa lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52 pokój nr 234 (II piętro) 42-202 Częstochowa, w godzinach pracy urzędu,
  2. przesłać listownie pod jeden z ww. adresów,
  3. przesłać w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

 Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik Interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP005 – Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składane po wyłożeniu do publicznego wglądu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.
Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej uwagi. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „Poradnik Interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP005 - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składane po wyłożeniu do publicznego wglądu – Klauzula informacyjna.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Częstochowy. 

Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w tej sprawie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy„Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne” – Zarządzenia dot. planowania przestrzennego.

Z up. Prezydenta Miasta (-) Bartłomiej Sabat 

Zastępca Prezydenta Miasta CzęstochowyZałączniki:

Klauzula informacyjna