1. Więcej informacji w załącznikach.
2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2624334f-01e9-4c56-90c2-fc2e531822f7Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty