W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy 154526 – 2014
Zamawiający Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter)
unieważnienie

wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„KAMAR”
Krzysztof Marach

Przybyszewo, ul. Wiejska 23

64-100 Leszno


Cena oferty brutto:            612.000,01 zł.

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ cena brutto wybranej oferty w wys. 612.000,01 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wys. 300.000,00 zł brutto.

Więcej - w  załączniku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.
Zakres prac:
- skucie starych okładzin ceramicznych,
- demontaż i wymiana istniejącej wewnętrznej instalacji c.o.,
- demontaż grzejników rurowych,
- montaż grzejników z ławką,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej,
- ułożenie ceramiki na zaprawie klejowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa składająca się z projektu remontu niecki basenowej i plaży basenu;
b) Przedmiary robót;
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.czestochowa.pl
 
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: Dziewięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.05.2014 r. do godz. 10.30
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości min. 100.000,00 zł brutto. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika robót w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uwaga: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z  ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 6.1. do 6.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.1. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
1.2. Dokumenty o których mowa w punkcie 6.1.e), 6.2.a) i 6.3.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) i 6.2.b) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
1.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (lub w punkcie 6.4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.a i 6.1.e specyfikacji). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
1.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
1.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punktach 5.2. oraz 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub  przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
2.1. Wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację, czy wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2.2.Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy.
2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 umowy.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
4. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 3, 4 i 5 umowy muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.
5. Zamiany, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5 umowy nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy), sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 11 ust. 6 umowy.
8. Termin ustalony w § 4 ust. 1 umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
e) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania umowy’
f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej.
9. Opóźnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
10. W przedstawionych w § 4 ust. 4 umowy przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
11. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
12. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w § 6 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
13. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Adres e-mail: jmusial@czestochowa.um.gov.pl oraz Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 417, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.05.2014, godzina 11:00, siedziba zamawiającego, pokój nr 417.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.czestochowa.pl Na tej stronie zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2014 r., numer ogłoszenia: 154526 – 2014.Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Zbigniew Leszczyński

Załączniki

Opis Niecka pdf, 523 kB
Rys. 2 pdf, 268 kB
Rys. 3 pdf, 246 kB
Rys. 4 pdf, 223 kB

Powiadom znajomego