Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

na dzień 20 marca (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

L zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie informacji dotyczącej stanu sanitarnego Miasta Częstochowy w 2013 r.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Częstochowie za rok 2013.
12.    Rozpatrzenie informacji dotyczącej działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za rok 2013 r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.6/L/14)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.7/L/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75”. (BR.12/L/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn.: „Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie”. (BR.13/L/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania promocji inwestycyjnej gminy miasta Częstochowy. (BR.9/L/14)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. (BR.1/L/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy. (BR.8/L/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2014 roku. (BR.16/L/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 827/XLVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie” na 2014 r. (BR.17/L/14)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte. (BR.4/L/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej. (BR.5/L/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dabie w rejonie ulicy Wielkopiecowej. (BR.2/L/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy. (BR.3/L/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018”. (BR.11/L/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”. (BR.14/L/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020.(BR.15/L/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy. (BR.18/L/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (BR.10/L/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. K. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.19/L/14)
32.    Interpelacje radnych.
33.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
34.    Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Załączniki:

porzadek_50.doc
L_glosowania.pdf
Protokół