Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na członków Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów do Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą” spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie miasta Częstochowy w następujących obszarach:

- kultura i dziedzictwo narodowe,
- nauka i wychowanie.Załączniki:

Ogłoszenie_uzupełniające
karta zgłoszenia kandydata