więcej w załącznikach

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa-Bieżnia Warszawska
Dokumentacja projektowa-Ogrodzenie SP 21
Odpowiedzi na pytania nr 1-13
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 i części 2