W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ponowne wykorzystywanie

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 7 września 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2021 r, poz. 1641)

1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy
2) udostępnione w serwisie informacyjnym Miasta Częstochowy na stronie www.czestochowa.pl,
3) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1) dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy i w serwisie informacyjnym Miasta Częstochowy nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.
2) dla informacji udostępnianej na wniosek Urząd Miasta Częstochowy określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

3. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
Urząd Miasta Częstochowy zapewnia możliwość wykorzystywania danych prywatnych mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, lub objętych prawami odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.
W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

4. Zasady odpowiedzialności Urzędu Miasta Częstochowy:
Urząd Miasta Częstochowy nie ponosi odpowiedzialności za:
1) za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
2) za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta Częstochowy.

 

5. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa.

 

6. Opłaty:
1) Urząd Miasta Częstochowy udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2) Urząd Miasta Częstochowy może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3) ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
a) koszt nośnika danych,
b) koszt wysyłki,
c) szacowany koszt pracy pracownika,
d) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
e) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

 

7. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
2) W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Częstochowy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
3) Prezydent Miasta Częstochowy, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) Prezydent Miasta Częstochowy może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 4 ustawy),
5) W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
6) Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
7) Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie,
8) W przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Powiadom znajomego