Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZĘSTOCHOWIE
 
KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NPP/NPO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z obowiązkiem zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz związanymi z nim zagrożeniami, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 26 marca 2020 r. wznowiona zostaje działalność Punktów NPP i NPO w Częstochowie
w nowej formule.

Zapewniając Państwu bezpieczeństwo w okresie epidemii porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegóły poniżej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) w Częstochowie

 1.      Okres: od 26.03.2020 r. do odwołania;

 2.      Rodzaj porady:

 

1)     PORADA TELEFONICZNA

2)     PORADA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


3.      Zgłoszenia w celu uzyskania porady:

 

1)     w sposób elektroniczny:

- należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl, wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) następnie skan lub zdjęcie podpisanego ww. dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl.

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.


2)     tradycyjną pocztą:

- wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem można też sporządzić własnoręcznie według wzoru zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl. W ten sposób przygotowane pismo należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY,

ul. Śląska 11/13,

42-217 Częstochowa

z dopiskiem: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.

 

3)     w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu – telefonicznie:

 

- w przypadku braku dostępu do Internetu należy zadzwonić pod numer telefonu 34 37 07 201, podając przy zapisie imię, nazwisko, numer telefonu.

W wyznaczonym terminie, przed udzieleniem porady, będą Państwo zobowiązani złożyć ustnie przez telefon treść oświadczenia oraz zapewnienie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO

W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania  porady udzielanej  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego.

Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata/radcę prawnego/ doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłok a następnie odesłana na Państwa adres mailowy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Częstochowie funkcjonuje 9 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5 Punktów, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia dwóm organizacjom pozarządowym  - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie oraz Częstochowskiemu Stowarzyszeniu "ETOH".

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy:

NR I RODZAJ PUNKTU

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY

PUNKTU

Nr I

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 23

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr II

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radcy prawnego

Nr III

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radcy prawnego

Nr IV

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady  adwokata

 

Nr VI

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

 

Nr VII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady mediatora

 Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową


- Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH"Nr VIII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

poniedziałek-piątek

08:00-12:00

porady  doradcy

 

Nr IX

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

porady doradcy

 


Punkty funkcjonują 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), po umówieniu terminu wizyty.


UMAWIANIE TERMINU WIZYTY:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).

UPRAWNIENI:
Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu
wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

Nieodpłatna mediacja (zgodnie z art. 4a, ust. 1- 4), świadczona w  Punkcie Nr VII,  obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Mobilne porady:

Udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Porady na telefon:

Udzielane są w pozostałe wtorki miesiąca w godzinach 09:00 - 11:00 oraz 16:00 - 18:00.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazują do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ust. 2 ustawy), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość (wzór oświadczenia w załączniku).
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij