W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018r.

Ogólna liczba petycji rozpatrzonych w 2018r.

Przedmiot składanych petycji

Sposób załatwienia petycji

17

Petycja w sprawie poprawy sytuacji osób głuchych (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Poinformowano, że załatwienie większości zgłaszanych postulatów wykracza poza możliwości tut. urzędu i wymaga rozwiązań systemowych. Jednocześnie wyjaśniono, że tut. urząd dołoży wszelkiej staranności aby nową wersję strony internetowej dostosować dla osób niesłyszących.

Petycja w sprawie wprowadzenia monitoringu na terenie szkół (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Poinformowano, iż monitoring funkcjonuje w większości szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Częstochowa

Petycja w sprawie pozyskania funduszy na remont drogi wojewódzkiej(petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Poinformowano ,że z chwilą pojawienia się możliwości sfinansowania budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich ze środków zewnętrznych oraz jeśli wskazany zakres inwestycji będzie wpisywał się w warunki konkursu, wówczas będzie możliwe staranie się o pozyskanie środków na ten cel.

Petycja w sprawie montażu systemu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 908(petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Wyjaśniono, że systemy odcinkowego pomiaru prędkości stosowane są na drogach zamiejskich, na odcinkach, które nie obejmują skrzyżowań, wjazdów bramowych lub innego typu włączeń do drogi objętej takim systemem. Jednocześnie poinformowano, iż kopia petycji została przesłana do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, jako instytucji kompetentnej w sprawie

Petycja w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Wyjaśniono, że w I połowie 2018 r., planowane jest podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków płacowych na jakich zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach ekonomiczno - administracyjnych w placówkach oświatowych. Działania te wiązały się będą m. in. ze zmianą regulaminów wynagradzania w poszczególnych jednostkach oświatowych, w tym regulaminów premiowania w taki sposób aby premiowani byli pracownicy, którzy osiągają określony poziom efektów w pracy, a premia była proporcjonalna do tych efektów.

Petycja w sprawie budowy brakującej części chodnika przy ul. Ikara (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Wyjaśniam, iż przedmiotowe zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Z uwagi na brak możliwości odwodnienia należy w pierwszej kolejności wykonać dokumentację budowlaną dla ul. Ikara, która obejmie wykonanie ww. ulicy wraz z pełną infrastrukturą oraz uzyskać pozwolenie na budowę wg przepisów specustawy. Przeprowadzenie tych czynności to okres ok. 1,5 roku, dlatego też powyższa inwestycja powinna być zadaniem 2-3-letnim

Petycja w sprawie przycięcia drzew wzdłuż ulicy Karpackiej (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Wyjaśniono, że prowadzenie wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych odbędzie się w pierwszym kwartale 2018r. Przedmiotowe prace będą realizowane sukcesywnie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Petycja ws. nadania nazw ulicom, które podlegają rygorom ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Wyjaśniono, że w przypadku nadania nazwy ulicy w trybie zarządzenia

zastępczego, jej zmiana przez jednostkę samorządu terytorialnego wymaga uprzedniej zgody Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz właściwego miejscowo wojewody. Poproszono o uzupełnienie petycji o ww. zgody w celu ewentualnego dalszego jej procedowania.

Petycja ws. ufundowania tablicy upamiętniającej setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych oraz nadawania kobiecych patronek ulicom, rondom, placom oraz skwerom w mieście. (petycja złożona w 2017 roku, załatwiona w 2018)

Poinformowano, że wcześniej zdecydowano o upamiętnieniu innej postaci, która zapisała się na kartach historii Częstochowy tj. Mieczysławy Biegańskiej. Pełnomocniczka Prezydenta ds. równych szans będzie wnioskowała o nazwanie ulicy lub obiektu miejskiego imieniem tej wybitnej częstochowianki. W przestrzeni publicznej planowane jest też stworzenie muralu upamiętniającego jej działania na rzecz równouprawnienia kobiet. Jednocześnie zachęcono do złożenia formalnego wniosku do Rady Miasta Częstochowy o nazwanie ulic w Częstochowie imionami kobiet zasłużonych dla lokalnej społeczności, które wymienione zostały w petycji.

Petycja w sprawie utworzenia przystanku autobusowego w pobliżu skrzyżowania ulic: Nadrzecznej, Jaskrowskiej oraz Placu Bohaterów Getta

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Dzielnicy Stare Miasto oraz rozważeniu możliwości technicznych, MZDiT podejmie działania mające na celu wyznaczenie do końca 2018 r. dodatkowego przystanku MPK przy ul. Nadrzecznej w okolicy skrzyżowania z ul. Jaskrowską zgodnie z postulatem mieszkańców.

Petycja ws. wprowadzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Częstochowy oraz zwiększenia zabezpieczonej w budżecie kwoty na realizację zadań dot. zanieczyszczenia środowiska

Poinformowano, że od wielu lat i na bieżąco prowadzone są działania wspierające ograniczenie niskiej emisji na terenie Częstochowy. System dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza jest realizowany na bieżąco od 2004 r. Wyjaśniono, że zwiększenie środków finansowych określonych w budżecie na konkretne zadania z zakresu ochrony powietrza nie jest możliwe. Obserwując potrzeby i zainteresowanie mieszkańców dotacjami do wymiany systemów grzewczych, w przypadku pojawienia się możliwości przeniesienia środków z innych zadań nie jest wykluczone, że w bieżącym roku kwota przeznaczona na dotacje zostanie zwiększona.

Petycja ws. utworzenia strefy wolnej od zakazu picia alkoholu do 18% w obrębie Parku Wypoczynkowego Lisiniec

Po zasięgnięciu opinii lokalnych instytucji: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uznano, że nie zostanie przedstawiony Radzie Miasta Częstochowy projekt uchwały w zakresie

wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na przedmiotowym terenie. Teren ten jest miejscem wypoczynku dla rodzin z dziećmi, młodzieży i osób starszych. Możliwość nieskrępowanego spożywania alkoholu w tym miejscu jest wartością niepożądaną zarówno ze względów wychowawczych, jak i dla zachowania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Petycja ws. utworzenia całodobowego miejskiego gabinetu ginekologicznego w Częstochowie

Poinformowano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego nie ma możliwości utworzenia gabinetu ginekologicznego. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy. Jednocześnie z analizy wynika, że zabezpieczenie świadczeń w zakresie ginekologii dla kobiet zamieszkujących w Częstochowie jest wystarczające.

Petycja w sprawie utworzenia placu zabaw i miejsc parkingowych na niezagospodarowanym placu przy ul. Staszica oraz zainstalowania monitoringu miejskiego przy ul. Staszica

Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych na placu w pobliżu ul. Staszica będzie realizowana w ramach „Programu budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych na rok 2018”. W części dotyczącej rozszerzenia sieci miejskiego monitoringu o ulicę Staszica zadanie to zostało przyjęte i włączone do zestawienia wniosków: rad dzielnic, radnych, mieszkańców miasta do projektu budżetu Miasta Częstochowy na rok 2019.

Petycja w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

Wyjaśniono, że budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu dla pieszych nie ma uzasadnienia. Równocześnie poinformowano, że MZDiT przeanalizuje możliwość wprowadzenia uzupełniającego oznakowania poziomego w rejonie przejścia dla pieszych.

Petycja w sprawie postawienia toalet np. typu TOI-TOI przy parku w Lasku Aniołowskim.

Poinformowano, że zostały ustawione dwie kabiny przenośne WC: Toalety te będą funkcjonować do końca

listopada 2018 r., a w przyszłych latach od 15 kwietnia do końca listopada.

Petycja w sprawie wznowienia przewozów pasażerskich na lotnisku Rudniki

Wyjaśniono, iż Lotnisko w Rudnikach administracyjnie znajduje

się w Gminie Rędziny i Prezydent Miasta Częstochowy nie jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Na podst. art 6 ust. 1 ustawy o petycjach przekazano petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane