W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Wybory ławników sądowych

XML

Informacja o wyborze ławników na kadencję 2024-2027

UCHWAŁA NR 1106.LXXXII.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

UCHWAŁA NR 1105.LXXXII.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, które pozostawia się bez dalszego biegu

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy 
w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie wystąpił do Rady Miasta Częstochowy o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. 

Liczba ławników do wybrania wynosi:

 • do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 56
  w tym do Sądu Pracy - 4      
 • do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 19
  w tym do Sądu Pracy – 11

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat,
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat,
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

„§1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. 

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4. 

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. 

§ 8. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

§ 9. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.czestochowa.pl - baner (na dole strony)  „NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rada Miasta” oraz można je otrzymać w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Biuro Rady Miasta, pok. 12.

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Biuro Rady Miasta, pok. 12.

Do pobrania:

 1. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
 2. LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA NA KADENCJĘ 2024-2027
 3. INFORMACJA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - spełnianie wymogów ustawowych
 4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA - władza rodzicielska
 6. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ORAZ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTY ZGŁASZAJĄCE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW LUB OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Brak artykułów