W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję


na dzień 28 sierpnia (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LIV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. (BR.17/LIV/14)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.19/LIV/14)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.20/LIV/14)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy. (BR.13/LIV/14)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 955/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,MENADŻER ŻYCIA” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.12/LIV/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (BR.16/LIV/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015. (BR.15/LIV/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.21/LIV/14)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Częstochowie. (BR.11/LIV/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 110425S w Częstochowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. (BR.22/LIV/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58. (BR.9/LIV/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Św. Barbary i ul. Zaciszańskiej. (BR.10/LIV/14)
22.    Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego. (BR.8/LIV/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej. (BR.7/LIV/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.4/LIV/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ, w rejonie ulic: Michałowskiego, Św. Brata Alberta i Pileckiego. (BR.5/LIV/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 753/LXIV/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2011-2015”. (BR.1/LIV/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 727/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie programu wspierania przedsiębiorczości w Gminie Częstochowa w zakresie stawek czynszu lokali użytkowych będących własnością Gminy. (BR.2/LIV/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.14/LIV/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 150/XVI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Częstochowy. (BR.6/LIV/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 649/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23/05/05 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Częstochowa na prawach powiatu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. (BR.3/LIV/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość w Częstochowie na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.18/LIV/14)
32.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie przywrócenia finansowania usług Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
33.    Prezentacja raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Rad Dzielnic w Częstochowie.
34.    Informacja Prezydenta Miasta na temat wdrożenia na terenie Częstochowy nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
35.    Informacja Prezydenta Miasta w sprawie realizacji inwestycji na terenie stanowiącym własność gminy Częstochowa dot. budowy hotelu czterogwiazdkowego przy ul. Oleńki 22/30.
36.    Interpelacje radnych.
37.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
38.    Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.



Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 634 kB

Powiadom znajomego